Wyszukiwarka

Menu nawigacyjne

Regulamin

Właścicielem i administratorem serwisu www.atelo.pl jest firma TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000089920, Kapitał zakładowy 338 000,00 zł. REGON 890179188, NIP PL8840008775, Siedziba firmy znajduje się pod adresem:  Świdnica, ul. Kliczkowska 41, tel. 74 853 67 79.

Regulamin zawiera zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.atelo.pl, który precyzuje obowiązki i prawa Sprzedającego oraz Kupującego w wyniku zawierania transakcji/usług za pośrednictwem tego serwisu. W regulaminie zawarto informacje dotyczące sprzedaży dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz Klientów detalicznych. Każda ze stron posiada swoje uprawnienia na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 1. Definicje.
  1. Serwis Atelo.pl – narzędzie do prowadzenia sprzedaży, zawierania umów handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcami prowadzącymi działalności gospodarcze oraz Klientami detalicznymi – Konsumentami.
  2. Sprzedawca, Administrator serwisu - TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000089920, Kapitał zakładowy 338 000,00 zł. REGON 890179188, NIP PL8840008775, Siedziba firma mieści się w Świdnicy, przy ul. Kliczkowskiej 41, tel. 74 853 67 79.
  3. Klient – konsument, również może być to przedsiębiorstwo lub osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w świetle przepisów posiadają zdolność prawną. Strony te mogą zawierać umowy lub korzystać z usług serwisu Atelo.pl.
  4. Produkty -  rzeczy znajdujące się ofercie Atelo.pl
  5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość, dotyczy Konsumentów oraz przedsiębiorstw niebędących spółkami, gdzie podstawowym warunkiem do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej przez Osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone elektronicznie lub w innych sposób np. e-mail, telefon, gdzie Klient - Konsument decyduje o zakupie danych produktów. Zakup produktów nie ogranicza w żaden sposób prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  7. Newsletter – usługa świadczona droga elektroniczną przez Sprzedawcę – polegająca na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych związanych z tematyką sklepu Atelo.pl na potwierdzony przez Użytkownika adres e-mail.
  8. Konto – zbiór informacji przechowywanych w sklepie Atelo.pl oraz w systemie informatycznym Sprzedawcy. Podane przez Klienta/Użytkownika informacje mają na celu umożliwienie obsługi klienta w procesie przyjmowania zamówień i zawierania umowy. W przypadku konta b2b i Klientów prowadzących działalność gospodarczą Sprzedawca może stosować ceny dla zakupów hurtowych, uzależnionych od różnych czynników: wolumen zakupów, sposobów zapłaty oraz wielkości dokonywanych transakcji, czy czasu ich wykonywania.
  9. Dane osobowe - Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego Atelo.pl zwanym dalej Sprzedawcą jest TORA- ZAJDEL II Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, telefon 74 853 67 79, REGON: 890179188, NIP: PL8840008775, NR KRS: 0000089920 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,  IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRY SĄDOWEGO Kapitał Zakładowy 338 000,00 zł.
  10. W polityce prywatności zamieszczonej w serwisie Atelo.pl znajdują się cele, zasady oraz czas przetwarzania danych osobowych. Wyszczególniono w niej prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o sposobie wniesienia sprzeciwu i wycofania zgód na przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klientów/Konsumentów podawane są dobrowolnie przez Nich, głównym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę/Administratora jest zapewnienie kompleksowej obsługi sprzedaży i bezpieczeństwa podczas wykonywania transakcji.
 2. Wymagania techniczne. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 3.  Postanowienie ogólne.
  1. Klient/Konsument dobrowolnie korzysta z serwisu Atelo.pl, może go przeglądać, korzystać z informacji w nim zawartych. W przypadku zainteresowania zakupem zakłada konto w serwisie, którego celem jest zapewnienie poprawności wykonywania umowy handlowej pomiędzy Sprzedającym a Nabywcami.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Prezentacja produktów na stronie Atelo.pl zawiera informacje, opisy produktów oraz zdjęcia, mające na celu zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu cywilnego.
  4. Konto Klienta to rodzaj usługi elektronicznej z indywidualną nazwą /loginem oraz  dostępem zabezpieczonym hasłem. Stworzone w systemie teleinformatycznym, w celu dokonywania przez Klienta zamówień, na zaproponowanych przez Sprzedawcę warunkach handlowych, które w żaden sposób nie ograniczają prawa Klienta/Konsumenta wynikających z odrębnych przepisów. Do utworzenia konta i korzystania z niego upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Konto Klienta jest tworzone na bazie wypełnianego przez Niego formularza zawierającego dane Zamawiającego - Jego nazwę, dane adresowe oraz telefon i adres email. W przypadkach rejestracji podmiotów gospodarczych wymagana jest pełna nazwa firmy oraz podanie NIP-u. Konto Klienta jest utworzone nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient może wnieść o rezygnacje celem usunięcia konta z systemu Atelo.pl poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli. Sprzedawca/Administrator może przechowywać dane w systemie księgowym na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, do których jest zobowiązany jako Spółka z o.o.
  6. Zamówienie wykonywane jest poprzez mechanizmy udostępnione dla Użytkownika zalogowanego w serwisie Atelo.pl. Klient/Konsument logując się na swoje konto, ma możliwość stworzenia indywidualnego zamówienia poprzez: wybieranie produktów, korzystania z przysługujących Mu obniżek / rabatów oraz wybierania spośród dostępnych dla Niego sposobów dostawy. Zakończenie zamówienia odbywa się poprzez wyświetlenie całego spisu zamówienia z cenami i ilościami, podsumowaniem wartości oraz polami wyrażenia akceptacji na zasady opisane w regulaminie i potwierdzenie pola „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”. Zaakceptowane zamówienie z warunkami w nim ustalonymi zostanie przesłane na adres e-mail Klienta/Konsumenta i przekazane do realizacji.
  7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie danych przy rejestracji konta Klienta/Konsumenta. Wiąże się to z uzyskaniem niezbędnych danych przez Sprzedającego celem sfinalizowania transakcji. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży Sprzedawca/Administrator Atelo.pl jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
  8. Zamówienia Klienta/Konsumenta na terenie Polski realizowane są według cen w PLN. Zamówienia realizowane są z zawartymi opłatami za przesyłkę oraz stawkami podatkowymi obowiązującymi według przepisów prawa. W przypadku zamówień z krajów Unii Europejskiej Klienci/ Konsumenci detaliczni dokonują rozliczenia transakcji w PLN.
  9. Kontrahenci zamierzający dokonywać zakupów w ramach tzw. B2B to jest prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i chcący otrzymywać faktury sprzedaży, dokonują rejestracji konta za pomocą odpowiedniego formularza. Kontrahenci są weryfikowani pod kątem poprawności wprowadzonych danych oraz prowadzone są z nimi rozmowy handlowe, na tej podstawie każdy z Kontrahentów otrzymuje indywidualne ceny handlowe, po uwzględnieniu przysługujących im promocji, obniżek i innych systemów rabatowych. W przypadku braku zapłaty za towar lub opóźnień w płatnościach terminowych TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia blokady konta polegającej na wstrzymaniu możliwości zamawiania towaru, zmiany sposobu płatności na przedpłaty lub pobranie. Informacja taka będzie widoczna po zalogowaniu się na koncie Kontrahenta.
  10. W przypadku przedsiębiorstw z krajów Unii Europejskiej poprawnie zweryfikowany przez Sprzedawcę/Administratora, czyli posiadających aktualne i potwierdzone podstawy prawne do zakupów wewnątrzwspólnotowych, kontrahenci Ci mają przypisane ceny EURO, które na mocy powyższych weryfikacji nie zawierają stawki podatku VAT. Podane ceny EURO dotyczą jedynie warunków dostawy EXW [EX WORKS]. W tym szczególnym przypadku przedsiębiorstwa dokonujące zakupy na zasadach wewnątrzwspólnotowych zobowiązane są do wypełnienia całości obowiązków wynikających z tej transakcji. Przy tych transakcjach obowiązuje zasada specjalnego składanego zamówienia, która wymaga potwierdzenia i dodatkowej akceptacji ze strony takiego Kontrahenta, a końcowy dokument sprzedaży jest wystawiany po skompletowaniu towaru do przesyłek logistycznych oraz dokonaniu całości wpłaty na rzeczy Sprzedawcy TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. W przypadku Klientów zakwalifikowanych jako Kontrahenci pozostałych krajów Europejskich, nienależących do Unii Europejskiej, ceny dla tych Kontrahentów wyrażane są w USD i nie zawierają podatku VAT. Zamówienie w takim wypadku wymaga odrębnego potwierdzenia przez Kupującego, na podstawie wystawionej faktury proforma, która jest wystawiana po skompletowaniu zamówienia i przygotowaniu przesyłki do celów logistycznych. Podawane ceny dla tych Kontrahentów dotyczą jedynie warunków EXW [ EX WORKS]. Za uregulowanie należności w obu tych przypadkach uważa się zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowych, zgodnej z przesłanym przez TORA-ZAJDEL dokumentem. Brak wpłaty w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji z TORA-ZAJDEL o konieczności dokonania płatności powoduje, że TORA-ZAJDEL ma prawo do odstąpienia od umowy.
  11. Sprzedawca/Administrator realizuje zamówienia w kolejności ich przesyłania, zwykle czas ich realizacji wynosi 3 dni robocze. Wyjątkiem są sytuacje nieprzewidywalne lub nadzwyczajne, w przypadku których możliwe są opóźnienia w realizacji, a o których Klienci otrzymują stosowne powiadomienia. Konsument/Klient ma prawo do anulowania zamówienia, a jeśli dokonał już płatności, otrzymuje zwrot tych środków zgodnie z wybranym sposobem zapłaty. W przypadku stwierdzenie niekompletności danych przy zamówieniu Sprzedawca/Administrator Atelo.pl podejmie próby kontaktu z Klientem/Konsumentem celem korekty błędu i realizacji zamówienia zgodnie z decyzją Klienta.
  12. Koszty wysyłek dla Klientów/konsumentów detalicznych wyliczane są według wielkości zamówienia na podstawie danych objętości i wagi produktu w korelacji z przesyłkami kurierskim. Kupujący jest poinformowany w trakcie zamówienia o kosztach wysyłki i dokonuje wyboru najdogodniejszego dla siebie sposobu dostawy, akceptując w ten sposób koszty wysyłki. Koszty wysyłek dla Klientów B2B przedsiębiorstw wyliczane są na podstawie danych dotyczących objętości i wag przesyłek. Ilość paczek i wartość opłat za wysyłkę zamówionego towaru podawane są przy akceptacji zamówienia. W ramach odrębnych promocji lub indywidualnych ustaleń z Klientami możliwe jest uzyskanie statusu dla zamówienia „darmowa dostawa”, gdzie koszty wysyłki ponosi Sprzedawca/Administrator serwisu. W przypadku Klientów/Konsumentów spoza Polski, obowiązują koszty wysyłki zgodnie z podanymi cenami. Dla Klientów b2b/przedsiębiorstw obowiązują zasady odbioru towaru na warunkach EX WORKS.
  13. Klient wybiera odpowiadającą Jego preferencjom formę płatności spośród dostępnych dla danego zamówienia sposobów, takich jak: pobranie, przelew tradycyjny - przedpłata na konto Sprzedawcy/Administratora, czy przelew online. Klienci B2B/Przedsiębiorcy dokonują zapłaty za zamówienia zgodnie z indywidualnymi ustaleniami handlowymi. Możliwy zakres płatności to: pobranie, przelew tradycyjny przedpłata, płatności online, przelew z odroczonym terminem płatności do wysokości przyznanego limitu i aktualnego salda oraz terminowości spłat zobowiązań, płatność faktoringowa - dotyczy tylko Klientów zaakceptowanych przez Faktora. Klienci spoza Polski rozliczają się na zasadzie przedpłaty, chyba że posiadają indywidualne warunki handlowe ustalone na bazie kontraktu. W przypadku wybrania formy płatności przedpłaty Klient/Konsument zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie do 3 dni roboczych, a po upływie tego okresu Sprzedawca/Administrator zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, związanego z blokadą – rezerwacją stanu magazynowego celem wypełnienia umowy.
  14. Szczególne przypadki związane z błędnymi danymi do realizacji zamówienia oraz ewentualnym brakiem towaru, a zwłaszcza dotyczy to końcówek serii, wyprzedaży lub towaru uszkodzonego w transporcie - w każdy takim przypadku Sprzedawca/Administrator podejmuje próby kontaktu i ustalenia z Zamawiającym dalszych czynności związanych z uzupełnieniem danych lub anulowaniem zamówienia, zastosowaniem zamiennika lub dokończeniem umowy z możliwym opóźnieniem realizacji.
  15. Produkty gabarytowe – rowery są przygotowane do transportu poprzez częściowy demontaż [siedzenia, sztycy, kierownicy, koła, pedałów] wykonywany po zmontowaniu na linii produkcyjnej producenta rowerów. Zamawiający we własnym zakresie dokonuje ich montażu i regulacji! Zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej serwis przedsprzedażowy powinien być dokonany przez specjalistyczny serwis, a w niektórych przypadkach może się to wiązać z uzyskaniem prawa do gwarancji producenta na dany produkt. Związane jest to z bezpieczeństwem Użytkownika końcowego, który nie zawsze może posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielny montaż i przygotowanie roweru do bezpiecznego użytkowania.
  16. Klient/Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia w momencie odbioru przesyłki, czy paczki posiadają ślady uszkodzenia lub inne ślady mogące świadczyć o nieuprawnionym otwarciu przesyłki przez osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Klient/Konsument zobowiązany jest do wezwania Dostawcy do wystawienia protokołu uszkodzenia przesyłki. W przypadku odbioru przesyłek w paczkomacie Klient/Konsument stwierdzający naruszenie lub uszkodzenie paczki powinien ją umieścić tzw. Skrytce i ją zamknąć. Pozwoli to na nieodebranie paczki i na przeprowadzenie dalszych ustaleń co do uszkodzeń w wysyłce i miejsca ich powstania. Jeśli istnieje taka możliwość, Klient może dokonać przed otwarciem przesyłki zdjęcia pokazującego uszkodzenia w zabezpieczeniach paczek, będzie to stanowiło dowód w sprawie dochodzenia reklamacji do Przewoźnika. Protokół uszkodzenia paczki powinien być prawidłowo wypełniony danymi wraz z opisem zawierającym  wyraźne zastrzeżenia i uwagi co do uszkodzeń przesyłki, co będzie mieć wpływ na szybsze dochodzenie roszczeń w stosunku do firmy kurierskiej/Przewoźnika. Całość dokumentacji z krótkim opisem zdarzenia należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie atelo.pl lub adres e-mail reklamacje@atelo.pl . Zdecydowanie przyspiesza to proces rozpatrywania zdarzenia i dokonanie czynności wyjaśniających, a jeśli zajdzie taka potrzeba ponowne wysłanie towaru lub anulowanie zamówienia wraz ze zwrotem kosztów za towar i wysyłkę. W przypadkach, gdy kurier odmawia sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki, zaleca się aby Klient dokonał odmowy przyjęcia z powodu uszkodzeń paczki. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie Sprzedawcy/Administratora o tym fakcie poprzez kontakt telefoniczny 74 853 67 79 lub email na reklamacje@atelo.pl .
 4. Reklamacje produktów.
  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad, zgodnie z zawartą umową.
  2. Kupujący po stwierdzeniu wady towaru ma prawo do złożenia reklamacji w formie elektronicznej za pomocą formularza reklamacji lub na adres e-mail reklamacje@atelo.pl oraz pisemnie na adres Sprzedawcy/Administratora.
  3. Sprzedawca/Administrator rozpatrzy reklamacje niezwłocznie w ramach swojej działalności nie później niż 14 dni kalendarzowych od wniesienia reklamacji. W tym terminie Klient otrzyma informacje o decyzji, jaką podjął Sprzedawca w sprawie zgłoszonej reklamacji. Jeśli Sprzedawca/Administrator nie ustosunkował się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamacja jest uznana za zasadną.
  4. Sprzedawca/Administrator ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z art. 566. Kodeksu Cywilnego.
  5. Klient/Konsument proszony jest o przedstawienie opisu reklamacji zawierającego: konkretne informacje i okoliczności związane z powstaniem uszkodzeń/wad, sytuacji, w jakiej zostało one zauważone, w szczególności daty wystąpienia wady/uszkodzenia. Określenie roszczenie Klienta w stosunku do Sprzedawcy związane z usunięciem wady, w przypadku gdzie nie ma takiej możliwości, wymiany na towar wolny od wad, obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży.
  6. Klientowi/Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej w okresie do dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi.
  7. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt zostaje wyłączona, nie prędzej jednak niż rok od momentu wydania produktu.
  8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, zwolnienie za wadę rzeczy będzie dotyczyło tylko w zakresie, o którym Klient został poinformowany, a często będzie to się również wiązało z obniżoną ceną sprzedaży.
 5. Zawarcie umowy na odległość, a przysługujące prawo do zwrotu towaru.
  1. Zgodnie z obowiązującym prawem, zawarcie umowy na odległość przez Klienta/Konsumenta stanowi szczególny rodzaj transakcji z dodatkowymi uprawnieniami dla Kupującego. Klient/Konsument w tym przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą ma prawo do odstąpienia umowy w tym przypadku zwrotu towaru bez podawania przyczyny. W odniesieniu do indywidualnych działalności gospodarczych prawo to przysługuje w przypadku gdy zawarcie umowy zakupu nie ma charakteru zawodowego prowadzonej działalności, również nie dotyczy to Spółek prawa handlowego.
  2. Klient/Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość składa oświadczenie woli na piśmie w formie tradycyjnej lub elektronicznej za pośrednictwem e-mail. Dodatkowo można skorzystać z odpowiedniego formularza do zwrotu towaru na stronie Atelo.pl. W terminie 14 dni od dnia wydania Towaru temu Klientowi, za dzień wydania rozumie się dzień, w którym Kupujący fizycznie otrzyma towar.
  3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy zobowiązuje Klienta/Konsumenta do zwrotu towaru i do odesłania go na swój koszt lub dostarczenia osobistego na adres Sprzedawcy/Administratora. Koszty odesłania przesyłki ze zwrotem towaru ponosi Kupujący. Samo przekazanie informacji o odstąpieniu od umowy przez Kupującego jest ważne, jednak zwrot wpłaconej kwoty i kosztów wysyłki do Klienta będzie dokonany dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego produktu. Sprzedający przyjmie towar na swój magazyn i dokona sprawdzenia, czy nie doszło do pomniejszenia wartości produktu, będącego wynikiem użytkowania z niego w sposób wykraczający poza konieczny. Klient/Konsument, który odstępuje od umowy i poinformował o tym Sprzedawcę, zwraca towar do Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych, celem wypełnienia podjętego przez siebie oświadczenia woli. Klient/Konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny zwrotu, chyba że jest to jego indywidualna wola. Zwrot środków pieniężnych nastąpi nie później niż do 14 dni od momentu otrzymania  i zatwierdzenia zwrotu przez Sprzedawcę. Realizacja zwrotu środków pieniężnych nastąpi tym samym sposobem płatności, chyba że Klient wpłacił gotówką, wtedy zwrot nastąpi na podany przez niego rachunek bankowy zgodnie z Jego wolą.
  4. Klient/Konsument po dokonaniu zwrotu towaru zgodnie z powyższymi punktami otrzymuje zwrot wpłaconych środków za produkt i kosztów przesyłki od Sprzedającego do Kupującego. Koszty odesłania towaru celem dokonania zwrotu ponosi Klient/Konsument.
  5. Klienci prowadzący działalność gospodarczą i nieposiadający praw określonych do odstąpienia od umowy, w szczególnych przypadkach mogą dokonać zwrotu na podstawie poczynionych ustaleń handlowych ze Sprzedawcą.
  6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient/Konsument powinien odpowiednio zabezpieczyć odsyłany towar przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie kurierskim.
 6. Ochrona danych osobowych.
  1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Sklepu Internetowego Atelo.pl, zwanym dalej sprzedawcą jest TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o., telefon 74 853 67 79, REGON: 890179188, NIP: PL8840008775, NR KRS: 0000089920 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRY SĄDOWEGO. Kapitał Zakładowy 338 000,00 zł.
  2. Z Administratorem danych można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną politykaprywatności@atelo.com.pl, biuro@tora-zajdel.com.pl lub przesyłając korespondencję na adres: TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. ul. Kliczkowska 41, 58-100 Świdnica.
  3. Klient/Konsument podaje dane osobowe dobrowolnie, w celu skorzystania z możliwości zakupu wypełnia dane niezbędne do zrealizowania tej usługi, korzystając z dostępnej funkcjonalności strony Atelo.pl
  4. Sprzedawca/Administrator udostępnia dane osobowe innym podmiotom gospodarczym, realizującym usługi na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy sprzedaży lub zapewnienia bezpieczeństwa serwisu Atelo.pl, tj. do firm hostingowych, marketingu internetowego, podmiotom realizującym wysyłki paczek lub dostarczającym narzędzia obsługi serwisu, prowadzenia newslettera na podstawie umów powierzenia danych.
  5. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zakresie i ochronie tych danych zostały zawarte w Polityce Prywatności, która jest dostępna również dla wszystkich Użytkowników serwisu Atelo.pl
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumentów/Użytkowników przysługujących im zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Sprzedawca/Administrator zakłada, że wystąpienie ewentualnych niezgodności lub brak doprecyzowania w regulaminie należy przyjąć rozwiązania z korzyścią dla Konsumenta.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Regulamin dostępny jest na stronie Atelo.pl dla wszystkich Użytkowników. Zmiany w regulaminie będą publikowane podczas aktualizacji, sama treść zmian nie może wpływać na złożone wcześniej zamówienia, które mają być zrealizowane zgodnie z zapisami, na które wyraził zgodę Zamawiający. Zmiany w Regulaminie będą dokonywane w przypadkach: zmian funkcjonalności, narzędzi, mechanizmów działania strony Atelo.pl, zmianach w prawach obowiązujących, zmiany zakresu świadczeń i rodzaju działalności sprzedawcy.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/