Wyszukiwarka

Menu nawigacyjne

Polityka prywatności

Polityka prywatności Atelo.pl stanowi źródło informacji dla Użytkowników o zasadach i zakresie przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im uprawnieniom. Dzięki zawartym w niej zapisom zostajesz poinformowany o funkcjach Atelo.pl i mechanizmach, jakie są w niej wykorzystywane. Umieściliśmy tutaj również informacje o stosowaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii.

 1. Administrator danych i definicje.
  1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego Atelo.pl, zwanym dalej sprzedawcą jest TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. ul.Kliczkowska 41 , 58-100 Świdnica, telefon 74 853 67 79, REGON: 890179188, NIP: PL8840008775, NR KRS: 0000089920 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRY SĄDOWEGO. Kapitał Zakładowy 338 000,00 zł.
  2. Z Administratorem danych można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną politykaprywatności@atelo.com.pl, biuro@tora-zajdel.com.pl lub przesyłając korespondencję na adres: TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. ul. Kliczkowska 41, 58-100 Świdnica.
  3. Klient/Użytkownik, Przedsiębiorstwa – osoby posiadające zdolności do czynności prawnych lub inne jednostki organizacyjne, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna będąca konsumentem, który zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość.
  4. Atelo.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę. Serwis zawiera informacje o towarze, jego dostępności, cenach i usługach, jakie są dostępne.
  5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę – polegająca na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych związanych z tematyką sklepu Atelo.pl na potwierdzony przez Użytkownika adres e-mail.
  6. Konto Użytkownika – zbiór informacji przechowywanych w sklepie Atelo.pl oraz w systemie informatycznym Sprzedawcy. Podane przez Klienta/Użytkownika informacje mają na celu umożliwienie obsług klienta w procesie przyjmowania zamówień i zawierania umowy.
 2. Przetwarzanie danych – cel, zasady, okres przetwarzania informacji.
  1. Informacje o Użytkownikach podawane podczas rejestracji oraz składania zamówienia są niezbędne do procesów realizowania umowy, dostawy logistycznej oraz do tworzenia dokumentacji finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Dane obejmujące rodzaj obsługiwanego urządzenia, adres IP, informacje zawarte w plikach cookies lub podobnych technologiach, jak również informacje na temat używanej przeglądarki i aktywności w serwisie pozyskiwane są w celu zapewnienia poprawności działania usługi połączenia z serwisem oraz możliwości dostosowania treści do indywidualnych potrzeb Klienta/Użytkownika.
  3. Informacje o geolokalizacji, jeśli Klient/Użytkownik wyraził zgodę na dostęp, celem wskazania punktu sprzedaży, punktu odbioru przesyłki dla oferowanych usług.
  4. System nie gromadzi danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO, wobec powyższego Administrator obejmuje je ochroną. Podane dane są przetwarzane zgodnie z art.6. ust.1. lit. f RODO, celem zrealizowania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to również plików cookies i innych podobnych technologii, związanych z ustawieniami przeglądarki Klienta/Użytkownika zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dane mogą być analizowane pod kątem działań marketingowych i statystycznych celem podnoszenia jakości usługi lub zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, celem wykluczenia możliwości nadużyć i innych działań niezgodnych z prawem. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze strony Atelo.pl. Administrator celem zapewnienia bezpieczeństwa stosuje środki, takie jak szyfrowanie połączenia, mające minimalizować ryzyko nieautoryzowanego korzystania z serwisu. Dba o stan techniczny serwisu i uwzględnia stan wiedzy technicznej oraz koszty wdrożenia w stosunku do ryzyka i charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
  5. Strona Atelo.pl może zawierać odnośniki do innych strony internetowych, zawierających podobne treści lub artykuły związane z działalnością prowadzoną przez Administratora. Każdy Użytkownik ma dowolność wyboru skorzystania z tych artykułów i linków. Zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron przed korzystaniem z tych źródeł.
 3. Działania marketingowe.
  1. Działania marketingowe podejmowane przez Atelo.pl, mają na celu usprawnienie procesu wyszukiwania produktów przez Klientów/Użytkowników, a wyświetlanie ich treści dokonywane jest przez Administratora zgodnie z art. 6. ust. 1. Lit. A RODO i nie narusza przysługujących Klientom/Użytkownikom praw.
 4. Powiadomienie o dostępności produktu.
  1. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkowania, poprzez podanie danych do powiadomienia elektronicznego e-mail o dostępności danego produktu, serwis Atelo.pl przesyła powiadomienia, a dalej przetwarza dane zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. B. RODO.
  2. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do powiadamiania o dostępności produktu lub do czasu wniesienia sprzeciwu i wyłączenia powiadomień przez Użytkownika.
 5. Formularze kontaktowy i reklamacyjny.
  1. Dane wprowadzone do formularzy będą służyć w zakresie:
   1. obsługi komunikacji, a także, zależnie od treści zapytania mogą służyć do udzielenia informacji niezbędnych dla Klienta/Użytkownika do podjęcia decyzji o zakupie. Również w przypadku ustalenia, wyjaśnienia, obrony i dochodzenia roszczeń pomiędzy Klientem/Użytkownikiem a Administratorem oraz innych celów, niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F. RODO,
   2. dane będą przetrzymywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych zadań lub wniesienia sprzeciwu. Wyjątkiem jest zobowiązanie do dokumentacji względem innych przepisów prawa, na wypadek dochodzenia możliwych roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego i handlowego, przez czas wymagany do ich przedawnienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F. RODO.
 6. Newsletter.
  1. Newsletter - w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgodny przez Klienta/Użytkownika do przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem podanego adresu e-mail – w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 b. RODO. W każdej chwili Klient/Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  2. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do świadczenia usługi lub do momentu wniesienia rezygnacji Klienta/Użytkownika, lub wniesienia wniosku o zaprzestanie przetwarzania w tym celu, co będzie równoznaczne z rezygnacją z newslettera. W innych przypadkach w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Stroną a Administratorem oraz pozostałych celach, niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub Strony  – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F. RODO.
 7. Złożenie zamówienia.
  1. Dane osobowe wykorzystywane do realizacji zamówienia celem wypełnienia zawartej umowy na odległość. W szczególność do zrealizowania wysyłki zamówionego towaru określonego przez Klienta/Użytkownika. W wyjątkowych przypadkach dane mogą być wykorzystane w celu kontaktu z Klientem/Użytkownikiem w tej sprawie.
  2. Dane będą również wykorzystane celem wystawienia/przechowywania niezbędnych dokumentów księgowych oraz innych dokumentów dotyczących ewentualnych reklamacji i zwrotów towarów w ramach obowiązujących przepisów prawnych, co do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator – podstawa prawna art. 6 ust.1 c. RODO.
  3. W innych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Stroną a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F. RODO.
 8. Odbiorcy danych Użytkowników.
  1. W celu realizacji wykonywanych usług Administrator ujawnia dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, są to cele jak: hostingi, obsługa IT, obsługa informatyczna strony, celem zapewnienia poprawności działania i bezpieczeństwa, a także ograniczone dane teleadresowe, dla wysyłki kurierskiej, celem doręczenia zamówienia, obsługi marketingowej.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez inne podmioty/firmy spoza krajów UE, które mogą działać na podstawie umowy powierzenia celem wykonania usług dla Administratora.
 9. Zabezpieczenia danych.
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, koszty wdrożenia zabezpieczeń w korelacji z zakresem przetwarzania danych celem zastosowania i wdrażania odpowiednich zabezpieczeń. Administrator wykonuje to z aktualnym stanem wiedzy technologicznej i możliwościami technicznych, również brane jest pod uwagę ryzyko i możliwość wystąpienia zagrożenia w postaci ewentualnego naruszenia praw związanych z bezpieczeństwem danych Klienta/Użytkownika.
  2. Administrator stosuje zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do zbioru danych, w tym loginu i hasła Klienta/Użytkownika, a strona Atelo.pl dodatkowo chroniona jest certyfikatem SSL.
 10. Prawa przysługujące Klientom/Użytkownikom.
  1. Dostęp do danych. Klient/Użytkownik może uzyskać informacje odnośnie przechowywanych na Jego temat danych osobowych, jak również pozyskać kopię tych danych.
  2. Sprostowanie/edycja danych. Klient/Użytkownik może zażądać sprostowania własnych danych osobowych, jak również uzupełnienia niekompletnych danych.
  3. Usunięcie danych. Jeżeli zebrane dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub zostały wycofane zgody wymagane do przetwarzania danych osobowych, lub został wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej, która na to pozwala, lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku w świetle obowiązującego prawa, Klient/Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia przechowywanych danych.
  4. Przenoszenie danych. Klient/Użytkownik ma prawo do otrzymania oraz do przekazania dalej swoich danych osobowych.
  5. Ograniczenie dostępu do danych. Klient/ Użytkownik ma prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Jego osoby w następujących przypadkach:
   1. przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującym prawem,
   2. dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony interesu Klienta/Użytkownika, a ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne,
   3. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu wyjaśnienia sprawy,
   4. zakwestionowano poprawność danych – na okres pozwalający do weryfikacji zgłoszenia.
  6. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Klient/Użytkownik, zgodnie z art.21. RODO, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie obejmującym przetwarzanie związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Klient/Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w dowolnym momencie, jednak odwołanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonywało się przed wycofaniem zgody.
 11. Aktualizacje i zmiany w polityce prywatności cookies.
  1. Polityka prywatności i cookies może być zmieniana i uaktualniana w ramach potrzeb Administratora celem zapewnienia aktualności informacyjnej dla Klienta/Użytkownika lub w przypadku wynikającym z wprowadzonych zmian prawnych.
 12. Pliki cookies.
  1. Pliki cookies zapisujące się na urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz ich partnerów.
  2. Opis dotyczy wykorzystania plików cookies w niniejszej witrynie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
   3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
  4. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Administrator Atelo.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.